دوشنبه 94/03/11

میلاد امام زمان (عج)

مهدیه منتظران مهدی(عج) رفسنجان

****************************** 

سه شنبه 94/03/12

میلاد امام زمان (عج)

مهدیه اردکان یزد

******************************

 چهارشنبه 94/03/13

شب رحلت امام (ره)

شهرستان بیرجند

*******************************